“สามารถ” ลุยชุมชนดินแดง ชูสังคมเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10. 00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนแสนสุข สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด เขตดินแดง โดยมี นายสุนทร ชื่นศิริ ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.กทม. นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธิ์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดงและคณะ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ถ่ายทอดนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นควรให้แก้ไขอย่างจริงจังอย่างครบวงจร ทั้งการบำบัดฟื้นฟูและเยียวยา โดยภาครัฐต้องร่วมมือกับชุมชนจึงจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง

“ภูมิคุ้มกันการยาเสพติดที่ดีที่สุด คือ ความรักความอบอุ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของภาคประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสอดส่องเฝ้าระวังชุมชนของตนเอง เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ย่อมส่งผลให้สังคม และประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มั่นคง ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ดังกรณี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลมาจากการเอาใจใส่ดูแลจาก อ.ส.ม.และสมาชิกในชุมชนอย่างเข้มงวด ดังนั้นปัญหายาเสพติดในชุมชนก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกัน ตราบใดที่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนนั้นก็จะห่างไกลยาเสพติด ” นายสามารถ กล่าว

หลังจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาทางกายภาพ ร่วมกับเขตดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในชุมชนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ได้มอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม สำนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่ชุมชนอีกด้วย