รองปลัดกระทรวงแรงงานฯเปิดโครงการขับเคลื่อน พัฒนาอาสาสมัครแรงงาน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล สร้างเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน พัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเครือข่ายบูรณาการภารกิจด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวนจำนวน 110 คน นางวรรณกานต์ ขาวลาภ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานได้แก่

1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงาน ให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับการหางาน และการใช้แรงงาน

3. เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน

4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้น ในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป