อธิบดี พก. จูงมือเด็กพิการในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561”สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมพร้อมเยี่ยมชม UD ท่าน้ำปากเกร็ด

วันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำเทศบาลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเด็กพิการในสถานคุ้มครองสังกัด พก. เข้าร่วมกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561” สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทย พร้อมเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์ (Universal Design) บริเวณท่าน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีเด็กพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เน้นการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอื่นอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า โดยในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง นับเป็นวันสำคัญของคนไทยทุกคนที่มีประเพณีสืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ขอขมาและการบูชาพระแม่คงคา พก. โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จึงได้จัดกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง 2561” สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยนำเด็กพิการในสถานคุ้มครองสังกัด พก. ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทย พร้อมเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์ (Universal Design) บริเวณท่าน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด

“ดิฉันขอขอบคุณเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอื้อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ท่าเทียบเรือ ทางเดิน ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนพิการได้รับการฝึกฝนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ เพื่อให้พร้อมกลับไปสู่ครอบครัวและสังคมได้ต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

#######################