“ฝนหลวงฯ !!เปิดบ้านงานช่าง!! ซ่อมบำรุงอากาศยานและพัฒนาบุคลากรด้านการบินเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2562!!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมอากาศยานและบุคลากรด้านการบินสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2562 เพื่อให้มีความสมบูรณ์ปลอดภัย และพร้อมปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมวิชาภาคพื้น (Ground School)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมเปิดเผยว่า การซ่อมบำรุงอากาศยานถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะอากาศยานที่มีความพร้อมสมบูรณ์จะมีส่วนผลักดันให้ภารกิจของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ โดยภายหลัง จากการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤศจิกายน 2561บุคลากรด้านการบินและอากาศยานประเภทต่างๆ ได้ปฏิบัติภารกิจทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อช่วยบรรเทา ภัยแล้งให้กับเกษตรกรและประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเพื่อให้มี ความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในปีถัดไป สำหรับในปีนี้ จากการตรวจสอบอากาศยานพบว่า เครื่องบินชนิด CN มีสลิงชำรุดบริเวณหางเสือ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ใช้บังคับทิศทางการขึ้นลงและเป็นแกนหลักของการบังคับเครื่องบิน ทางเจ้าหน้าที่ช่างอากาศยานจึงได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังได้เพิ่มมาตรฐานการซ่อมบำรุงโดยการตรวจสภาพอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยขณะปฏิบัติภารกิจ

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการบิน กำหนดให้มีแผน การซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง Super King Air จำนวน 3 เครื่อง CN-235 จำนวน 1 เครื่อง Casa จำนวน 11 เครื่อง และ Cessna Caravan จำนวน 13 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 37 เครื่อง ส่วนในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน กำหนดให้มีการฝึกอบรมวิชาภาคพื้น (Ground  School) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้แก่นักบินทางวิชาการด้านองค์ประกอบและหลักการทำงานของเครื่องบินแบบ Super King Air, CN-235, Casa, Cessna Caravan และเครื่องบินแบบเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศ เพื่อให้นักบินสร้างความคุ้นเคยและ มีความเชี่ยวชาญในอากาศยานก่อนออกปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลังจากการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว นักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการฝึกบินทบทวนการบินในท่าต่างๆ ก่อนการเริ่มปฏิบัติการจริงในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้กรมฝนหลวงและ      การบินเกษตรจะปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภูมิภาคไปแล้ว แต่ยังมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและความต้องการน้ำจากเกษตรกรต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งหากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมก็จะปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการทันที เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและขอรับบริการฝนหลวงได้ที่เพจเฟซบุ๊กกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเว็บไซต์!! www.royalrain.go.th

***********************************

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

22 พฤศจิกายน 2561!!