กคช.รุกเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเร่งจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยท้องถิ่นรายกลุ่มจังหวัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม The Grace Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม การจัดทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การดูแลต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานของทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมือง องค์กรบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และการเคหะแห่งชาติ จำนวน 50 คน

นายไมตรี กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All) ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยการดำเนินการจัดทำที่อยู่อาศัยเป็นภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา (ปี 2519-2561) การเคหะแห่งชาติดำเนินการจัดทำที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้จำนวน 733,288 หน่วย ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีภาระที่ต้องดูแลบ้านและชุมชนที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการเอง ในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายจัดทำถึง 2.27 ล้านหน่วย ต้องอาศัยให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการด้วยกัน

นายไมตรี กล่าวต่ออีกว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการทัศนศึกษาดูงาน และการระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการบูรณาการการดำเนินการในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ขับเคลื่อนไปพร้อมกันตามหลัก S-E-A (Sharing – ร่วมฟัง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ / Empower – ทำให้เข้มแข็งและไปด้วยกัน /Accountability – รับผิดชอบร่วมกัน) การอบรมเป็นแบบ Cluster เนื้อหาการอบรม มีทั้งด้านวิชาการ การระดมความเห็น และการจัดทำ Action Plan ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ้งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม)

“กคช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแล้วในระหว่างปี 2556-2560 จำนวน 9 กลุ่มจังหวัด และจะจัดให้มีการอบรมโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต) โดยจะเปิดการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นกลุ่มจังหวัดต่อไป” นายไมตรีกล่าวในตอนท้าย

————————————