กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้  โดยเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อเตรียมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนเครือข่ายดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562” ในพื้นที่ภาคใต้  เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่เข้มแข็ง       เป็นเอกภาพทั้งระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ 1.สื่อสารแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  2.สร้างโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรการ แนวทาง และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่  และ 3.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายจากศูนย์วิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ และบุคลากรกรมควบคุมโรค รวมจำนวน 220 คน จัดระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการหารือแนวทางและวางเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันในปีถัดไปด้วย

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 สงขลา / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค