เทคนิคกำแพงเพชร รังสรรค์กระทงลอยพาราฟิน อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพ โดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีงานทำ มีอาชีพ การเป็นคนดีของสังคม ดังนั้น สอศ. จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ทำงานอาสาสมัคร และงานบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์บริรักษ์ไทยขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล ผลงานศิลปประดิษฐ์ ประณีตศิลป์ งานดอกไม้ ใบตอง เครื่องหอมไทย และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ หัตถศิลป์ และวัฒนธรรมไทย โดยศูนย์บริรักษ์ไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ และเหรียญทอง ระดับชาติ จากการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทคหกรรม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง โดยการนำพาราฟิน หรือเทียน มาประดิษฐ์กระทงลอย ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบ วิธีการ วัสดุที่ใช้ สามารถเก็บรักษาได้นานเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นของที่ระลึก หรือนำมาประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ที่มีความโดดเด่น ในด้านการใช้วัสดุ ความประณีตและคงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย

ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่า ศูนย์บริรักษ์ไทยเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะรวบรวมผลงานศิลปประดิษฐ์ ประณีตศิลป์ งานดอกไม้ ใบตอง เครื่องหอมไทย ซึ่งจัดทำขึ้นไว้เป็นสื่อการเรียนการสอน และยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลตำราที่เกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ ประณีตศิลป์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีการรวบรวมผลงานโดดเด่นด้านหัตถศิลป์กว่าหนึ่งพันชิ้น และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมอันเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดงผลงานศิลปประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

ดร.ทองคำ ยังกล่าวอีกว่า ทางวิทยาลัยได้น้อมนำ มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ พระราชทานพระราโชบายสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 913 แห่ง ทั่วประเทศ ถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

ด้าน ดร.รุ่งธรรม ธรรมปิยานันท์ ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์บริรักษ์ไทย กล่าวว่า ได้นำเทียนหรือพาราฟินมาประยุกต์ทำกระทงลอยในเทศกาลลอยกระทง โดยมีนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ ร่วมประดิษฐ์กระทงเทียนหลากสีสัน สวยงามและสามารถพัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นของฝากในงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พัฒนารูปแบบกระทงให้คงความสวยงามมีคุณค่าความเป็นไทย เก็บไว้ได้นาน เพื่อให้เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของการทำกระทงเทียนได้แก่ พาราฟิน เทียนเหนียว สีผสมเทียน ตั้งกระทะใส่น้ำจุดไฟให้น้ำร้อน โดยนำพาราฟิน เทียนเหนียว สีผสมเทียน ใส่ภาชนะรองอีกชั้นหนึ่ง แล้วนำลงไปต้มในกระทะน้ำร้อนที่เตรียมไว้ ให้ละลายตัวเป็นของเหลว คนให้เข้ากัน เมื่อได้ที่แล้วนำใบตองที่แช่น้ำไว้เป็นแม่พิมพ์ ตักน้ำเทียนเหลวลาดบนใบตอง จากนั้นนำไปแช่น้ำเย็นให้แข็งตัว แล้วลอกออกก็จะได้วัสดุทำกลีบกระทง ตัดให้เป็นแผ่นขนาดตามต้องการว่าจะเป็นกลีบกระทงขนาดเล็กหรือใหญ่ นำมาพับเป็นกลีบกระทง ประดิษฐ์งานฝีมือลงบนโครงสร้างกระทงตามความต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะได้กระทงเทียนสีสันสวยงามใช้เป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งทุกอย่างใช้วัสดุธรรมชาติผลิตชิ้นงานทั้งสิ้น

////////////////////////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.