ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (orientation)

วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (orientation) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ