รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุมทีม one home จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมทีม one home จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือและเตรียมการจัดโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ โดยมี รก.พมจ. (นางอนงค์นาฎ  คุณวิเศษ) ผอ.สสว 5 (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าหน่วย one home ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา

เวลาต่อมา 11.00 น. รองอธิบดีฯ เข้าเยี่ยมคารวะและติดตามคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ โดยมี  ประธานสาขาฯ (นายประชา  ฉัตรวงศ์วาน) และกรรมการสาขาฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ จ.นครราชสีมา (ภายในโรงภาพยนต์ไฟว์ส…