อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานครบรอบ 23 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

วันที่ 21 พ.ย. 61  เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมงานครบรอบ 23 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ จำนวน 8 หน่วยงาน และเกียรติบัตรจิตอาสางานด้านผู้สูงอายุ จำนวน 16 คน และมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการการทำงานด้านผู้สูงอายุ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายจังหวัด KhonKaen Smart City แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และภาคีเครือข่าย

นางไพรวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นแล้ว จากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2559 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ จำเป็นที่ทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังเช่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ได้เปิดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันได้มีสำนักงานเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อขยายการบริการกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ (สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ซึ่งศูนย์ฯ ได้เปิดดำเนินการมาครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 23 และเป็นศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียวจากทั้งหมด 12 ศูนย์ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่เปิดให้บริการกิจกรรมกลุ่มสนใจในเวลากลางวัน (Day Center) และส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนองค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบูรณาการรองรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดขอนแก่น เป็น Smart City โดยภารกิจหลักศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น 6 ด้าน ดังนี้

ภารกิจที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานด้านบริการผู้สูงอายุ สถานที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ภารกิจที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการตามภารกิจศูนย์อบรมและพัฒนาโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

ภารกิจที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ภารกิจที่ 4 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน ให้บริการ ดูแล และจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจสำหรับผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Center) โดยจัดบริการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลพื้นที่ตั้งบริการของศูนย์เข้ามาใช้บริการในตอนกลางวันแบบมา เช้า – เย็นกลับ มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์และเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสนใจต่าง ๆ เช่น กีฬาเปตอง ดนตรีไทย รำไทย กีฬาเกทบอล ร้องเพลงคาราโอเกะ บริการด้านการแพทย์และบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เป็นต้น

ภารกิจที่ 5 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่งคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ

และ ภารกิจที่ 6 ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อ

ซึ่งในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ดังกล่าวมีอายุครบ 23 ปี จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น โดยมีผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบประกาศเกียรติบัตรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ 8 หน่วยงาน เกียรติบัตรจิตอาสางานด้านผู้สูงอายุ 16 คน พร้อมรับชมการแสดงกิจกรรมจากผู้สูงอายุ และในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (นางบุญน้อม งามเชื้อ) ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการจากเครือข่าย/ผู้สูงอายุในสถาบัน และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้จาก ศพอส. ตำบลโนนท่อน กองทุนสปสช. ตำบลสำราญ ศูนย์ Long Term Care ตำบลสำราญ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ/สาขาสภา กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านค้อ (1 ศูนย์ 1 ผลิตภัณฑ์) โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น รุ่นที่ 1 และ 2 ด้วย

นางไพรวรรณ พลวัน ได้กล่าวมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานด้านผู้สูงอายุ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) เพื่อรองรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ตามนโยบายจังหวัด KhonKaen Smart City แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และภาคีเครือข่าย การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นองค์รวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร, ปรียานุช ฉิมพลี

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP