รมว.สุชาติ ต้อนรับ คณะชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย และคณะในโอกาสขอเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานดุจคนในครอบครัว ในวันนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทยได้มาพบผมเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์โควิด-19

นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันนี้มาเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเรื่องการตรวจโรคของแรงงานต่างด้าวซึ่งท่านได้รับฟังและพยายามที่จะหาทางแก้ไขโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เลือกท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นภายใต้หลักการของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและรวบรวมปัญหาต่างๆ นำเสนอขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ ตัวแทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทยได้นำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 3 ประเด็น
คือ 1) ขอให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ 2) ขอให้นายจ้าง/ สถานประกอบการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่แล้ว สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ และ 3) ขอให้นายจ้างอนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการสามารถเข้าร่วมประชุมและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา

………………………………..