รองนายก “ฉัตรชัย” เยี่ยม รพ.สต.ปราสาท บุรีรัมย์ ร่วม พชอ. สร้างประชาชนสุขภาพดี อายุขัยเฉลี่ย 80 ปี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ติดตามการบูรณาการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ด้วย พชอ. ดูแลความปลอดภัยของอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างประชาชนสุขภาพดี อายุขัยเฉลี่ย 80 ปี

วันที่ 21  พฤศจิกายน  2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อ.บ้านด่าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข

พลเอก ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท ตั้งเป้าพัฒนาให้ประชาชนมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี จากเดิมประมาณ 70.48 ปี  พร้อมมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ โดยกำหนดการพัฒนา 2 ประเด็นสำคัญคือ 1.อาหารปลอดภัย พัฒนาด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย ศึกษาการปลูกผักปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี และตรวจสารเคมีในพืชผักของอ.บ้านด่าน โดยมีหมู่บ้านต้นแบบปลูกผัก ได้แก่ หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 และ 2.การจัดการขยะ พัฒนาโดยคัดเลือกชุมชนบ้านโยนช้า หมู่ 7 ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ใช้หลักการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ การใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ช่วยการพัฒนาการแก้ปัญหาของพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุข พบว่าประชากรส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 จากโรคความดันโลหิตสูง

“รพ.สต.ปราสาท ได้รับการพัฒนา ครบ 5 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ได้เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ทั้งการนำองค์กรและการจัดการที่ดี การให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนและทำงานร่วมกับ พชอ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีเป้าหมายให้คนบ้านด่าน มีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี ด้วยระบบบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” พลเอก ฉัตรชัยกล่าว