“ดีป้า” ดันต่อกว่า 2,600 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรอบด้าน คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทะลุ 1,700 ล้านบาท

วันที่ 1 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไฟเขียว 2,646 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล แบ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ การเตรียมความพร้อมกำลังคนดิจิทัล ทั้งผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง รวมถึงกำลังคนดิจิทัลขั้นสูง และการติดอาวุธดิจิทัลแก่เกษตรกร ชุมชน เอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด รับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน ก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน คาดโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการของ ดีป้า จำนวน 3 โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา) โดย บริษัท ไอโฟลท จำกัด โครงการ Transportation Service Platform (Phase 2) โดย บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทย โดย บริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 80 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นการยกระดับผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง มากกว่า 3,000 คนให้สามารถรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ จำนวน 6 โครงการ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการพัฒนาคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคตด้านบิ๊กดาต้าและไอโอที ไม่น้อยกว่า 700 คน ผ่าน 8 โครงการ โดยความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน รวมถึงมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

จากนั้น ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน เอสเอ็มอี โรงงาน พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด มากกว่า 2,629 รายให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายมิติ เช่น เทคโนโลยีไอโอทีในกระบวนการผลิตและเกษตรอัจฉริยะ โดรน ระบบการจัดการร้านค้า รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและรายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการคิดขยายผลต่อยอด และอยู่รอดในยุควิถีใหม่ ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือนไม่น้อยกว่า 10%

“สำหรับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 2 ของปีนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของ ดีป้า ที่ต้องการให้คนไทย ‘think faster and live better’ ซึ่งเชื่อว่า โครงการทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท โดย ดีป้า จะเร่งรัดพิจารณาโครงการที่น่าสนใจในปีนี้อีกไม่น้อยกว่า 500 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยก้าวพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ซึ่งผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th, LINE@depaThailand และเฟซบุ๊ก depa Thailand” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว