อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็นว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูมสยาม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็น (Cluster Group Meeting) ตามประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สืบเนื่องจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเค้าโครง รูปแบบ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่จะกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งได้ร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนฯ รวมทั้งได้เวียนให้หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme – UNDP)จัดการประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็น (Cluster Group Meeting) ตามประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในประเด็นแรงงาน สิ่งแวดล้อม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Nation Accion Plan on Business and Human Rights : NAP) เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป