กรมแพทย์แผนไทยจับมือ ม.มหิดล เปิดคลังข้อมูลสมุนไพรใช้อ้างอิง ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข          จ.นนทบุรี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และ ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและงานวิจัยด้านสมุนไพร  ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างเป็นระบบ

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  และการแพทย์ทางเลือก เป็นศูนย์ข้อมูลที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในโลกปัจจุบันที่ประชาชนหันมาสนใจบริโภคสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและมีปัญหาสุขภาพตามมาจากการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องอีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทั้งในด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริมและการป้องกันโรคของประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยที่ได้กำหนดแนวทางพัฒนาสมุนไพรไทยระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยการวางพื้นฐานภายในเชิงระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพร สร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่ (Herbal city) พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการตลาด การสร้างเรื่องราวทางวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรฯมีภารกิจในการสืบค้นและจัดทำข้อมูลด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งในรูปแบบจุลสารรายเดือน และข่าวสารเฉพาะกิจด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว และนำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ตั้งอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการมากว่า 39 ปี (ตั้งแต่ปี 2522)  มีฐานข้อมูล PHARM ฐานข้อมูลงานวิจัยในมนุษย์ ฐานอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน  (Herb-Drug Interaction) ฐานข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน ฐานข้อมูลสรรพคุณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และฐานข้อมูลพืชพิษ ที่รวบรวมข้อมูลของสมุนไพร จากผลการวิจัย ทั้งในด้านสรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วารสารวิชาการ ตำรา หนังสือ และฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การร่วมมือกันของ 2 หน่วยงานดังกล่าว ในระยะแรกจึงเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของระบบฐานข้อมูลร่วมกัน และจะมีการขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ประชาชนที่สนใจข้อมูลสมุนไพรหรือยาสมุนไพร สามารถติดต่อ ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5696 หรือ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์  02-354-4327, 02-644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 ทาง Facebook “สำนักงานข้อมูลสมุนไพร FanPage” และ Line    “MED HERB”