กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย ขับเคลื่อนกิจกรรม “1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาแบบองค์รวม ตลอดจนเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ รวมถึงผู้นำชุมชนวัดสุวรรณคีรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมบริเวณวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) เขตบางกอกน้อย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา

โดยได้เข้ากราบนมัสการ พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี และดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมมอบอุปกรณ์ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมถึงพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และรับฟังสภาพปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ และความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนจากประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดบูธกิจกรรมให้บริการประชาชนในชุมชนวัดสุวรรณคีรี ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้น โดยศูนย์บริการสาธารณะสุข 30 วัดเจ้าอาม จุดคัดกรอง Covid-19 บูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การให้บริการตัดผมฟรี การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รวมถึงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

สำหรับชุมชนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 46 ครัวเรือน 51 ครอบครัว มีประชากร จำนวน 131 คน แบ่งเป็น ชาย 61 คน หญิง 70 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่ รับฟังสภาพปัญหาจากประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการได้รับการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนการประกอบอาชีพ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้งนี้กรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรม 1 กรม 1 พื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวง พม. ต่อไป