กรมผส.ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางข้อเสนอเรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ”

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ” ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ๒. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย และ ๓. ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะดำเนินการสรุปรวบรวมผลการพิจารณาเพื่อรายงานผลต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าว : ศิริวรรณ เสมแจ้ง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ