“การรถไฟฯ!! เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันส้วมโลก (World Toilet Day 2018)!!

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การรถไฟฯ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day 2018) “ส้วมครบวงจร…เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ When nature calls:” โดยนายชัชวาล ไชยช่วย นายสถานีบ้านหินโคน เป็นผู้แทนการรถไฟฯ เข้ารับรางวัลจากนายแพทย์ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมี นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา ผู้ตรวจการรถไฟ นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 นายวุฒิไกร สุทธิกุล หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต2 นายสมชาย ฤาชา สารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี และผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โครงการสรรหาส้วมสุดยอดแห่งปี 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าของส้วมสาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ให้ผู้ใช้ส้วมเห็นความสำคัญในการบำรุงรักษาส้วมให้มีความสะอาด โดยคณะกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปีได้ทำการตรวจประเมิน และคัดเลือกให้สถานีรถไฟบ้านหินโคน เป็นสถานีสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ประเภทสถานีขนส่งทางบก(สถานีรถไฟ) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 17 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือก

สถานีบ้านหินโคน ตั้งอยู่ที่ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีระบบการจัดการส้วมสาธารณะและสิ่งปฏิกูลตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS : Healthy Accessibility Safety) มีระบบการทำความสะอาด และมีการตรวจสอบทุกระยะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภาชนะเก็บกักน้ำอยู่ในสภาพดี ถังขยะปิดฝามิดชิด บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตาหรือเปลี่ยว และอาคารมีระบบถ่ายเทระบายอากาศได้ดี

การรถไฟฯ ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะการของรถไฟฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย และมาตรฐานดับเบิลยูซี โอเค ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีห้องส้วมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งในปีนี้มีสถานีที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ในปัจจุบันมีห้องส้วมในสถานีรถไฟที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยแล้ว 267 สถานี จากสถานีรถไฟทั่วประเทศ 443 สถานี โดยตั้งเป้าหมายในอนาคตจะปรับปรุงห้องน้ำสถานีรถไฟให้ได้มาตรฐานครบ 100%!!

******************************

การรถไฟฯ เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันส้วมโลก (World Toilet Day…

โพสต์โดย ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

???? ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมติดตาม
Youtube : การรถไฟแห่งประเทศไทย OFFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCX0RfGzGjovQmxDYyGquJ_Q