นายบัณฑิต สะเพียรชัย ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Reimagined: นวัตกรรมพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล”

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Reimagined: นวัตกรรมพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ทั้งนี้นายบัณฑิต ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีส่วนช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์โลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมถึงโอกาสและตัวอย่างของความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี อาทิ บล็อคเชน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง มาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคพลังงานไฟฟ้าทั้ง Eco System ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมย้ำปัจจัยของความสำเร็จคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนี้