กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ  สนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการจัดการโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน” ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ที่ได้ค้นพบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอด  การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยของบุคลากรทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ การอภิปรายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระบบสุขภาพ การจัดนิทรรศการวิชาการเรื่องภารกิจควบคุมโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย โรคติดต่อ ในเด็ก โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รถโมบายยูนิตโดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย โรงเรียนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ และการดำเนินการชุมชนและโรงเรียนต้นแบบ      การจัดการสุขภาพ บ้านทีซะหน่อ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจากเห็ดพิษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รวมถึงการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำระบบสุขภาพอำเภอจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีอำเภอที่เข้าร่วมเรียนรู้อีก 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปรึกษาทางวิชาการ คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการสาธารณสุขจากกรมควบคุมโรค และผู้สนใจ จำนวนกว่า 150 คน จัดระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 

*******************************************************
ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค