กทท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 วงเงินกว่า 7,300 ล้านบาท

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กทท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น   7,329.438 ล้านบาท

ซึ่ง กทท. มีกรอบการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,923.383 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่    25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ พร้อมทั้งกำหนดกรอบการเบิกจ่าย  งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนคิดเป็น 1,827.214 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ของ กทท. มีรายการลงทุนที่สำคัญ กล่าวคือ ในส่วนของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ งานต่อเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ จำนวน 2 ลำ (ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3) ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader) ขนาดยก    ไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน) ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply) ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล และประเภทสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งานพัฒนาพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) (CFS EXPORT) งานสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของท่าเรือ- กรุงเทพ (Bangkok Port Incident Command Center) งานสร้างอาคารสำนักงานกองบริการ (ปากน้ำ) และอาคารหมวดพัสดุคลังสินค้าที่ 1 ฯลฯ และส่วนของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่      งานจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 2 ลำ (เพิ่มเติม) (ทดแทนเรือท่าเรือ 204, 205) ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. (ทดแทน) ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 2 (ทดแทน) ฯลฯ และประเภทสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันแผนการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินการจัดซื้อ ก่อสร้างตามแผนงานให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปี 2562 และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามกรอบการเบิกจ่ายที่     รัฐบาลกำหนด ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ กทท. เนื่องจากเป็นการลงทุนโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ

—————————————————-