กรมควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561    ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ในการพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทิศทางในการทำงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยโรคติดต่อนำโดยแมลงมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุ ดังนี้ ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขตไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียภายในปี 2564 และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่ามัธยฐาน ภายในปี พ.ศ.2563 สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาได้วางแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และโรคลิชมาเนีย โดยมีผลงานความสำเร็จ เช่น รางวัล Public Health Achievements จากองค์การอนามัยโลก รวมถึงการประสบผลสำเร็จ ในการกำจัดโรคเท้าช้าง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับการป้องกันจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422…..

 

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค