มท.จัดประชุมความปลอดภัยทางถนน ไทย – เบลเยียม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ – เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดการประชุมความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในสังคมไทยและราชอาณาจักรเบลเยียม การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐบาล ของทั้งสองประเทศ : “Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian societies, exchange of good practices between public sector actors from both countries” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของทั้งสองประเทศ นำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ และเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมครบรอบความสัมพันธ์ 150 ปี จึงได้จัดการประชุมความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในสังคมไทยและราชอาณาจักรเบลเยียม การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐบาลของทั้งสองประเทศ : “Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian societies, exchange of good practices between public sector actors from both countries” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย Mr. Francis Herbert จากหน่วยงานเอ็นจีโอ เครือข่ายผู้ปกครองที่เด็กตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางถนน Mr. Eddy Klynen จากมูลนิธิการศึกษาด้านการจราจรแห่งแคว้นแฟลนเดอร์ และ Mr. Koen Ricour หัวหน้าสำนักงานตำรวจทางหลวงประเทศเบลเยียม รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยียม โดยเฉพาะแนวทางในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้แก่ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ทั้งการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงสภาพถนนและภูมิทัศน์ และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทาง การสร้างความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า การประชุมความปลอดภัยทางถนนฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนของทั้งสองประเทศ ซึ่ง ศปถ. จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสัญจรบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย