กปน. ส่งเสริม “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กปน. ขานรับแนวคิดของรัฐบาล “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” จึงขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสงวนรักษาน้ำดิบในคลองประปาให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนกว่า 10 ล้านคนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิด พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ และร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ดีงามของไทย ตลอดจนช่วยลดปัญหาโลกร้อน กปน. ขอเชิญชวนประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม และรณรงค์แนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” รวมทั้งนำไปลอยในสถานที่ที่ทางราชการและเอกชนได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีต่อไป

*****************************