การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รายงานผลการแจ้งแนวทางปกิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) และธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจเนอสซิ่งโฮม ซื้อสินค้าออนไลน์ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์) ดังนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 บริษัท

1.กรณีผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากพนักงานขายของบริษัทและเอกสารโฆษณาประกอบการขาย “เริ่มก่อสร้างต้นปี 61 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 63” ต่อมาพบว่าในสัญญากำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ ยกเลิกสัญญาและคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย ตามกฎหมาย

2. กรณีผู้บริโภค 2 ราย ได้ชำระเงินให้บริษัทฯ เป็นเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ต่อมาบริษัทก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ยกเลิกสัญญาและคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายด้านสินค้าและบริการ จำนวน 5 บริษัท

1) กรณีผู้บริโภค 2 ราย ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินกับบริษัทฯ แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอยกเลิกตั๋วโดยสารและขอเงินคืน บริษัทตกลงคืนเงินให้ แต่ไม่คืน บังคับ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

2) กรณีผู้บริโภคขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนใขการจองระบุว่าสามารถคืนเงินได้แต่บริษัทไม่คืนเงินตามข้อตกลง บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

3) กรณีผู้บริโภคซื้อเข็มขัดเงินจากเฟสบุค อุ่นไอรักเครื่องเงิน แต่ผู้ขายไม่จัดส่งสินค้าให้ บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

4) กรณีผู้บริโภคทำสัญญาว่าจ้างแม่บ้านกับบริษัทฯ และได้ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว ต่อมาผู้บริโภคขอยกเลิกสัญญา ซึ่งทางบริษัทจะหักมัดจำค่าบริการและค่าจ้างพนักงาน พร้อมสัญญาจะคืนเงิน แก่ผู้บริโภคตามบันทึกข้อตกลง แต่บริษัทไม่ทำตามบันทึกข้อตกลง บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

5) กรณีผู้บริโภคตกลงซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านสุชาติเวสป้า โดยชำระเงินพร้อมค่าโอนกรรมสิทธิแล้ว แต่ผู้บริโภคยังไม่ได้รับเอกสารในการโอนกรรมสิทธิจากเจ้าของเดิม ซึ่งทางร้านเป็นผู้รับฝากขาย บังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ทั้งนี้รมต. ฝากให้ สคบ.ติดตามการทำงานตามแผนกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การเปรียบๆเทียบความผิด และการบังคับใช้กฎหมาย