ความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายหลังการจัดทำรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการเปลี่ยนผ่านองค์กรและภารกิจสำคัญ ของบจธ. ภายใต้หน่วยงานใหม่

นายกุลพัชร กล่าวว่าที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ และเกษตรกร ประชาชนคนยากจน คนเล็กคนน้อยไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้และมีจำนวนมากที่สูญเสียสิทธิในที่ดิน หน่วยงานใหม่จะดำเนินการเป็นกลไกปฏิบัติการด้านที่ดินทำกินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน

“ ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ บจธ. คาดว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หัวใจของ บจธ. คือมีประชาชนเป็นตัวตั้ง มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดินเอกชน และยังรวมถึงที่ดินของรัฐที่อนุญาตให้เราดำเนินการ บจธ. เดินหน้าเต็มที่ เราอยากให้หน่วยงานเกิดขึ้นโดยเร็ว “นายกุลพัชรกล่าว