ปส. กระชับความร่วมมือกับ กรอ. เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมตามนโยบาย Safety Thailand เพื่อส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม โดยมีนางสุชิน อุมดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการตามนโยบาย Safety Thailand อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะทำงานร่วมกันในการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยทางรังสีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี รวมถึงฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบครอง/ใช้เครื่องกำเนิดรังสี/วัสดุกัมมันตรังสี  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1615

……………………………..