กปน. จับมือ WHO สัมมนา “WSP Challenges : from document to practice” ย้ำความมั่นใจน้ำประปาปลอดภัย

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหาร และ Dr. David Sutherland ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “WSP Challenges : from document to practice” ซึ่ง กปน. ได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) มาเป็นแนวทางการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมปรับปรุงแผนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง