จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประชาคมแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ระยะ 5 ปี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลทั่วไปของเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ศักยภาพ ตำแหน่ง ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้วจำนวน 5 ครั้ง โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางต่อไป