คณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จัดประชุมแนวทางการกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในทุกแหล่งน้ำเน้นบูรณาการแบบยั่งยืน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางการกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในทุกแหล่งน้ำในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน โดยให้อำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และชมรมคนริมน้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รวมทั้งเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมจิตอาสา ในการเก็บใหญ่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในแต่ละอำเภอ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล อีกทั้งจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืช ในสถานที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมเฝ้าระวังดูแลการสะสมของผักตบชวา พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดผักตบชวา เพื่อให้แก้ไขปัญหาผักตบชวาในทุกมิติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน