กรมสรรพากร กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชื่อมโยงข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน

กรมสรรพากร กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชื่อมโยงข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการนำส่งเอกสารอันก่อให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นขอใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี พร้อมยกระดับบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียว

ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ กับกรมสรรพากรที่จะร่วมบูรณาการด้านการให้บริการภาครัฐ พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้กลยุทธ์ Digital Transformation การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนการนำส่งข้อมูลด้านเอกสาร ป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน”

นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า “การเชื่อมโยงข้อมูลนี้ เป็นการยกระดับบริการผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียวกันใช้ได้สองหน่วยงาน เพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่นักลงทุนที่ต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการผ่านระบบ e – Monitoring ไม่ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อนให้กับทั้งสองหน่วยงาน สร้างประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e – Tax ของบีโอไอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นชุดเดียวกับกรมสรรพากร โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีและขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ Digital Thailand ต่อไป ภายใต้มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)”