กระทรวงเกษตรฯ เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่น 44 ย้ำนโยบาย ดร.เฉลิมชัย สู่การปฏิบัติจริง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหาร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 44 ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud Meetings ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ –  2 มีนาคม 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ ระดับต้น” โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 75 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเน้นย้ำแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในการนำนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง มีการทำงานที่เน้นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาด เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเร่งการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงให้มากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้เกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์จากโครงการและมาตรการสำคัญๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชน

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอบรมดังกล่าวจึงจัดขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ร่วมงานและนำไปปรับใช้ เพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และนำนโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในระดับพื้นที่