จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน นำเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดพร้อมเป็นพลังช่วยงานราชการ

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผ่านการอบรม เข้าร่วมพิธี ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 2 ตำบล หัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังพระนครศรีอยุธยา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป้าหมายหมายผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับครอบครัวชุมชนได้ตระหนักรู้ปัญหายาเสพติด เพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ของการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดมาช่วยเหลืองานของทางราชการ

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องและปราบปรามยาเสพติดภาค1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15 พระนครศรีอยุธยา