พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:30 น. ณ โดม AY ตลาดแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิทยา ภิรมย์พานิช กรรมการผู้จัดการโรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ประชาชน และร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ประธานฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ชนะการประกวดร้านค้าสวยงาม ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นประชาชนทั่วไป และมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการ CDD Yong designer เยี่ยมชมผัดไทยโบราณ รวมถึงกิจกรรมประมูลกุ้งผู้ว่าฯ อีกด้วย

โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัด ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”จำนวน 5 ครั้ง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่13-14มีนาคม 2564 ณ โดม AY ตลาดแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

ซึ่งการออกร้านจำหน่ายสินค้านั้นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการหาตลาดซื้อขายสินค้าในช่วงวิกฤตของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชากรฐานรากมีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบหมายให้จังหวัดช่วยเหลือภาคประชาชน ภายในงานมีผู้ประกอบการโอทอป ซึ่งนำผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 50 บูธ โดยผู้ประกอบการมีการให้บริการตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดตกแต่งร้านค้าสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตนเองด้วย