กรมฝนหลวงฯ เปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการบิน We fit to fly เพิ่มคุณภาพชีวิตการมีสุขภาพที่ดี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรด้านการบิน “ We fit to fly” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารการบินเกษตร

โดยมีนายจเด็ด กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตรกล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการมีสุขภาพที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะร่างกายให้กับบุคลากรผู้ทำการในอากาศ สามารถป้องกันความเสี่ยงและโอกาสที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการปฏิบัติการบิน เนื่องจากเป็นการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะความกดบรรยากาศที่ลดลง ความหนาแน่นของอากาศ ตลอดจนอุณภูมิและความชื้นที่ลดต่ำลง

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของอากาศยานผลกระทบจากอัตราการเร่งของอากาศยาน และถ้าเป็นการบินที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดการหลงสภาพการบิน อีกทั้งการที่เครื่องบินทำการบินเป็นเวลานานและมีระยะทางที่ยาวไกล การถูกจำกัดพื้นที่และการเคลื่อนไหว ของร่างกายในอากาศยานส่งผลให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าและต้องปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกาชีวภาพของมนุษย์ (Biological clock)

ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อร่างกาย โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้ การวัดค่าดัชนีมวลกาย การติดตามประเมินผลค่าดัชนีมวลกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการติดตามประเมินผล ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีบุลคากรเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวม 217 คน

นายจเด็ด กลิ่นชื่น กล่าวว่าจากการรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของผู้ทำการในอากาศของกองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ นักบิน ช่างอากาศยาน และ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ามีผู้ที่ค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ปกติ จำนวน 72 ราย แบ่งเป็นน้ำหนักเกินจำนวน 40 ราย มีภาวะอ้วนจำนวน 14 ราย และมีภาวะอ้วนอันตรายจำนวน 18 ราย เพื่อเป็นการลดปัญหาสุขภาพที่เป็นผลสืบเนื่องจากกลุ่มโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease)

ซึ่งโรคอ้วนเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มเมตาบอลิกและเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยโครงการนี้จะช่วยให้บุคลากรด้านการบินมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ถูกต้อง มีความรู้ เข้าใจในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรด้านการบินมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ให้ความสำคัญ ในด้านสุขภาพของบุคลากรเป็นอย่างมาก

เนื่องจากอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ พร้อมกำชับและกล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป