กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ เสริมฝันเยาวชนพร้อมป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรความรู้การบินขั้นพื้นฐานตามโครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน โดยความร่วมมือระหว่าง กองวิชาวิศวกรรมการบิน และโรงเรียนชลประทานวิทยา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับ โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านการบิน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ไปจนถึงการปฏิบัติงานด้านอากาศยานต่าง ๆ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม

รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบิน ให้ได้ทำในสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต นอกเหนือจากการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง อีกด้วย

ทั้งนี้ในวันดังกล่าว คณะผู้บริหาร สบพ. นำโดย ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน สบพ. ได้ร่วมประชุมกับ นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา และคณะทำงาน หารือพิจารณาแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน ต่อไป