รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ เพื่อจัดทำปาฐกถาพิเศษออนไลน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้แทนบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบีชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อจัดทำปาฐกถาพิเศษออนไลน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง” ในประเด็น ดังนี้

1. แผนการเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่สมเป็นเมืองอัจฉริยะและมีความทันสมัยระดับนานาชาติ

2. การดำเนินงานระยะต่อไปและแผนในอนาคตในโครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ณ ห้องสำนักงานรองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ZOOM Webinar

…………………………….