รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ ให้สัมภาษณ์ เพื่อจัดทำปาฐกถาพิเศษออนไลน์ในหัวข้อ “อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย Smart City”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายชัยยา เจิมจุติธรรม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้แทนบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบีชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อจัดทำปาฐกถาพิเศษออนไลน์ในหัวข้อ “อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย Smart City” 

ในประเด็นดังนี้ แนวทางและวิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Technology) ปูนซิเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) มาตรฐานระบบก่อสร้างอาคารโดยชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารสีเขียว กฎกระทรวงฉบับที่ 67 เรื่องการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการก่อสร้าง และการจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ ห้องสำนักงานวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ZOOM Webinar

…………………………..