ผู้บริหารโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยพร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 33 เข้าศึกษาดูงานภารกิจด้านการผังเมือง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ อาจารย์ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 33 จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานภารกิจด้านการผังเมือง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักผังเมืองรวม สำนักผังประเทศและผังภาค และกองผังเมืองเฉพาะ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

………………………………………