จิตอาสา “ครัวพระราชทาน” มอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร ลดผลกระทบจากโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา พร้อมด้วยนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” ณ บริเวณโดมหน้าโรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนวัดอินทรวิหาร พื้นที่เขตพระนคร จำนวน 500 ชุด ซึ่งรายการอาหารวันนี้ ประกอบด้วย แกงป่าไก่ ไก่กระเทียม ไข่ต้ม และไข่เจียว พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของแก่พิการทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 9 ราย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน กรุงเทพมหานครคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวโดยเน้นหลักความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อสัตว์ ผัก และวัตุดิบที่สดสะอาด ถูกสุขอนามัย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ รวมถึงบุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัย ในส่วนของประชาชนที่มารับอาหารกล่อง มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบในการรับอาหารกล่องโดยแจกบัตรคิว และเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19