สสน.เผย ปี 2564 ไทยเผชิญวิกฤติภัยแล้งหนัก ฝนน้อย ขาดน้ำกระทบผลผลิตการเกษตร เผลปีนี้ น้ำเจ้าพระยามีค่าน้ำเค็มมากที่สุดในรอบ 10 ปี

Featured Video Play Icon

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือสสน.เผย ประเทศไทยในปี 2563 มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ฝนน้อยกว่า ปกติ 2ปีติดต่อกัน ( ปี 2562-2563) โดยเฉพาะภาคเหนือที่ฝนน้อยกว่าปกติถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีน้อย โดยเฉพาะปริมานน้ำใน 4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การเพียง5,771 ล้านลูกบาศเมตร ขณะที่ความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งถึงช่วงตันฤดูฝนที่จะต้องเตรียมไว้ประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ต้องงดการส่งน้ำทำนาปรังในขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยจะใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ประมาณ 3,500 ลันลูกบาศก์เมตร และต้องดึงน้ำมาจากลุ่มน้ำแม่กลองประมาณ 500ล้านลูกบาศก์เมตร มาเพื่อผลักดันน้ำเค็ม

ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมเพียง 3,884 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ฤดูแห้งปี 2563/2564 มีน้ำไม่เพียงพอต่อ การสนับสนุนการเกษตร ซึ่งภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร งดทำนาปรัง เนื่องจากจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ “การอุปโภค บริโภค” และ “รักษาระบบนิเวศ”