ก.แรงงาน ลุยสมุทร เยี่ยมมนุษย์ไฟฟ้าในโรงงาน

ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เยี่ยมมนุษย์ไฟฟ้าในสปก. เสริมช่างฝีมือ สร้างความปลอดภัยให้สังคม รับ Safety Thailand

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดต่างๆ และภาคีเครือข่าย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับขับเคลื่อนนโยบาย 3A ด้วยการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด รวมถึงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในแต่ละพื้นที่ เพื่อชี้แจงและติดตามการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจเยี่ยมบริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการด้านผลิตข้าวเกรียบและขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆ กพร.มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และสำนักงานรับรองความรู้ ความสามารถร่วมตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานของตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

 

การออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการในครั้งนี้ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผู้ดำเนินการในสาขาอาชีพดังกล่าว ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมช่างไฟฟ้าหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ด้าน Safety Thailand พร้อมกับให้คำแนะนำในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ผ่านแอพพลิเคชั่น เพียงค้นหาโดยพิมพ์คำว่า “DSD Smart Skill and Services” ก็สามารถศึกษาข้อมูลหรือค้นหาช่างไฟฟ้าที่ผ่านการประเมินได้อีกด้วย สะดวกทั้งผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินและผู้ที่ต้องการใช้บริการช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

“จะมีการขยายผลการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการประกาศตามพ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุต่อสาธารณะ ซึ่งตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้มอบหมายให้สถาบันฯและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัดวางแผนออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ต่อไปดังนั้น จึงของเชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า นายจ้างและสถานประกอบกิจการ ส่งพนักงานเข้าทดสอบและเข้ารับการประเมิน เพื่อรับหนังสือรับรองรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th./oloc หรือสอบถามสำนักรับรองความรู้ความสามารถ 0 2245 1703, 0 2248 4788 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2247 6606 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 “