สธ. ปรับเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เน้นคุณภาพ ให้ได้ระดับ 3 ดาว 100% ในปี 62

กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีคุณภาพติดดาวระดับ 3 ดาวครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2562 ปรับเกณฑ์ตามขนาด รพ.สต. เน้นพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนมากกว่าด้านกายภาพ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา แจ้งวัฒนะฯ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมพัฒนาและทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาและทีมประเมินระดับเขต ระดับจังหวัด ร่วมประชุมประมาณ 600 คน

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นสถานบริการระดับพื้นฐาน หรือระดับปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ดูแลใกล้ชิดประชาชน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย 5 ดาว 5 ดี  คือ บริหารดี, ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม, บุคลากรดี, บริการดี, และประชาชนมีสุขภาพดี ขณะนี้มี รพ.สต.ติดดาวที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 5,089 แห่ง ร้อยละ 51.90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 25 สำหรับปี 2562 ได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานตามขนาด รพ.สต. คือ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) และขนาดเล็ก (S) เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพบริการ งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ลดเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการบริการ เช่น การก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร การทาสี และการจัดสวนหย่อม เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และไม่เน้นการประกวดแข่งขัน ตั้งเป้าให้รพ.สต. ที่เหลือจำนวน 4,717 แห่งผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ดาวขึ้นไปครบทุกแห่งภายในปี 2562

ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามขนาดของ รพ.สต. สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้การช่วยเหลือ เติมส่วนที่ขาด ส่งเสริมจุดเด่น เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง และเกิดเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ส่วนในการประเมินขึ้นอยู่กับกระบวนการของอำเภอ จังหวัดนั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี 2562 เป็นมาตรฐาน และให้พิจารณาตามบริบทของพื้นที่ด้วย” นายแพทย์สุขุมกล่าว

**********************************

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ