เกษตรฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรปลูกผัก จ.เพชรบูรณ์

ตามที่มีกระแสข่าว เกษตรกรประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะมะเขือไม่มีผู้รับซื้อ จนเจ้าของสวนขาดทุนอย่างหนัก ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกผัก จำนวน 64,474 ไร่ และอำเภอหนองไผ่ มีพื้นที่ปลูกผัก จำนวน 2,655 ไร่ เกษตรกร จำนวน 402 ราย (ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2563) สำหรับสถานการณ์ราคาพืชผักในช่วงนี้ พบว่า เกษตรกรมีการปลูกจำหน่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้พ่อค้าคนกลาง ลดจำนวนการซื้อลง ทำให้ไม่รับซื้อจากเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยสามารถปลูกพืชผักได้ทุกภูมิภาค และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี จากข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรของ กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า พืชผักเศรษฐกิจที่ปลูกในประเทศไทยมีประมาณ 80 ชนิด พื้นที่ปลูกประมาณ 1.4 ล้านไร่ การผลิตพืชผักของประเทศไทย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีการปลูกพืชผักสลับหมุนเวียนกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ำในแต่ละช่วง  โดยเฉพาะพืชผักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ทุกภูมิภาค และมีอายุสั้น โดยเฉพาะผักทานใบ ประมาณ 30 – 45 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ สำหรับพื้นที่ปลูกพืชสำคัญ เช่น พริก แหล่งผลิตที่สำคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ส่วนใหญ่พบในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม แพร่ น่าน เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก) หน่อไม้ฝรั่ง แหล่งผลิตที่สำคัญ ภาคตะวันตก (ส่วนใหญ่พบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี) ปัจจุบันมี จังหวัดเพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มมากขึ้น แต่หากเป็นพวกผักใบ ผักสวนครัวต่างๆ จะมีในทุกจังหวัด มากน้อย ต่างกันไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและรู้จักวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องต้นได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด ในการหาช่องทางการระบายสินค้าเพิ่มเติมพร้อมลงพื้นที่ช่วงเกษตรกรวิเคราะห์การปลูกผัก เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป.-