I Am And I Will…ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งได้!!!

Featured Video Play Icon

หยุดยั้งไวรัสเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนป้องกันเพราะ “มะเร็งปากมดลูก” เป็นหนึ่งในมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้และโรคมะเร็งปากมดลูก มักไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนารุนแรงแล้ว แต่หากตรวจพบและป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีได้เร็วก่อนที่จะพัฒนารอยโรคไปเป็นมะเร็งปากมดลูก จะมีโอกาสรักษาหายสูง