ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรก พร้อมเลือกประธานและรองประธานสภาฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรก หลังประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งก่อนการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับระเบียบวาระในการประชุมที่สำคัญในการประชุมครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คน และการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนายจิระศักดิ์ มดทองคำ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนที่ 1 นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนที่ 2 นายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแสดงความยินดีกับนายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย