พม. จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ส่งให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม เพื่อประเมินจัดระดับในรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2564

วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 10.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) สำหรับส่งให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม ประกอบการประเมินจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 45 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 และได้นำเสนอพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ให้กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ประกอบการประเมินและจัดระดับประเทศไทย ในรายงาน TIP Report ประจำปี 2564 สำหรับการประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย หรือ Progress Report เพื่อส่งให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากรายงานฯ ประจำปี 2563 โดยเน้นการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานสำคัญในช่วงมกราคม – มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ได้นำเสนอสถิติคดีค้ามนุษย์ ความคืบหน้าคดีสำคัญ และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

2) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ได้นำเสนอสถิติการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการขยายผล การดำเนินงานของ Mobile Application “PROTECT-U” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง

3) ด้านป้องกัน ได้นำเสนอ การดำเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกันและปรามการค้ามนุษย์

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะนำร่าง Progress Report เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการประเมินและจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ รายงานฯ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ของทุกปี

——————