สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.หาดสำราญฯ ชื่นชมการใช้ธรรมชาติบำบัดโรค

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง ที่ใช้แนวคิดเป็นมากกว่าโรงพยาบาลนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนางานแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมชื่นชมการใช้ธรรมชาติบำบัดโรคประยุกต์ทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์“หาดสำราญ 1 + 4.0 นวัตกรรม”และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่า โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดำเนินงานพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็น “มากกว่าโรงพยาบาล”(More Than Hospital)โดยใช้ยุทธศาสตร์ “หาดสำราญ 1 + 4.0 นวัตกรรม”นำนวัตกรรมมาใช้พัฒนางานทุกด้าน (Digital Transformation) เช่น การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขโรคที่เกิดในพื้นที่ การจัดการระบบคิวและขอชื่นชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยเฉพาะการใช้ “ธรรมชาติบำบัดโรค” โดยนำประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่มาประยุกต์ดูแลผู้ป่วย ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรป่าชายเลน อาทิ หญ้าทะเล ผักบุ้งทะเล เพื่อนำมาบรรเทาการอักเสบของผิวหนังจากแมงกะพรุน และสัตว์มีพิษ

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างเหนียวแน่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เป็นคณะกรรมการร่วมและตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และยังส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล มีอาสาสมัครจิตอาสาช่วยบริการประชาชน และดูแลสวนสมุนไพร

ทั้งนี้โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น 1 ใน10 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน

ปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 175 คนต่อวัน ผู้ป่วยในมีอัตราครองเตียงร้อยละ 60 โรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่สอง โรคหวัด โรคฟันผุ และ โรคทางปริทันต์ ตามลำดับ และโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยในคือ โรคลำไส้อักเสบ อาการคลื่นไส้อาเจียน โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวม และโรคทอนซิลอักเสบ ตามลำดับ

******************************  18 พฤศจิกายน 2561