ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นเรื่อง

1) การรับรองรายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564

2) แนวทางและรูปแบบการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564

3) แผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Par) ประจำปี 2564

โดยโอกาสนี้ รอง ปกท.ทส. ให้มีการพิจารณาเกณฑ์และทวบทวนแนวทางการดำเนินงาน สำหรับอุทยานแห่งชาติ ที่หมดอายุการเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว อีกทั้งให้มีการเสนอเกณฑ์ใหม่ โดยนำเรื่องการจัดขยะอันตราย  การจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use)​ อารยสถาปัตยกรรม (Universal design)​ มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี  2564 ด้วย