องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่าน ประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่าน ประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล โดยโอกาสนี้ นายธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วม ก่อตั้งบริษัทฯ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ เพื่อเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเป้าหมาย และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้ง สามารถช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน และช่วยให้คุณครูสังเกตเห็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน วิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วขึ้น สามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ได้ตรงจุด

ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง และ 1 โครงการ ซึ่งพื้นที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไป ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีพื้นที่ 5,000 ไร่, สวนสัตว์เชียงใหม่ มีพื้นที่ 531 ไร่, สวนสัตว์นครราชสีมา มีพื้นที่ 545 ไร่, สวนสัตว์สงขลา มีพื้นที่ 878 ไร่, สวนสัตว์อุบลราชธานี มีพื้นที่ 1,217 ไร่, สวนสัตว์ขอนแก่น มีพื้นที่ 3,338 ไร่ และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 3,000 ไร่ โดยทุกสวนสัตว์เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถที่จะดำเนินการจัดการเรียนรู้ในสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล อันจะเป็นความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดการเรียนรู้ในสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล ในพื้นที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างยั่งยืนต่อไป